Statistikk og måling

Grupper: 
  • Mat- og drikkeprodukt
Kategori: 
  • Bestillingsløysing

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilde kontraktsvilkår

Hovudføremål: 

Hovudføremålet med dette kontraktsvilkåret er å danne datagrunnlag for måling av høgrisikoprodukt og klimafotavtrykk i avtalen. Dataa kan brukast for å identifisere risikoprodukt, og å synleggjere miljøvinstar i avtalen, i kontraktsoppfølging, og som grunnlag for framtidige konkurransar.

Utforming av krav: 

I løpet av kontraktsperioden pliktar leverandøren å utarbeide statistikk for følgjande område, utan ekstra kostnad for oppdragsgjevar:

  • Produkt- og varekategori
  • Opphavsland
  • Produsent
  • Produkt med særeigenskapar (til dømes merkeordningar for sosialt ansvarleg produksjon, økologiske produkt, vegetarprodukt)
  • Denne lista er ikkje-uttømmande, og innkjøpar må sjølv vurdere kva for nokre av punkta som er relevante for denne avtalen, eventuelt om andre bør inkluderast

Det skal vere mogleg å bryte dataa slik at avtaleforvaltar kan få overblikk over bestillingsmønstera til dei ulike einingane på avtalen. Statistikken skal sendast uoppfordra til oppdragsgjevar innan sette fristar og leverast X gonger i året. Første leveranse skal skje Y månader etter oppstart (oppdragsgjevar oppgjev sjølv).

Informasjon om kravet: 

Dette kravet bør brukast i kombinasjon med krav til produkt med særlege eigenskapar, som økologisk eller vegetar, og krav til sosialt ansvar. Dataa leverandøren leverer, kan/skal brukast til å følgje opp dei spesifikke krava du har stilt i konkurransegrunnlaget.

Vidare er datagrunnlaget nyttig for å synleggjere den strategiske verdien av avtalen overfor leiarar og nøkkelpersonar i verksemda di. Til dømes kan det brukast til å vise korleis oppdragsgjevar ligg an til å nå mål om X % forbruk av økologiske varer, eller mål om å redusere klimafotavtrykket ved å auke forbruk av vegetarmat.

Oppdragsgjevar må sjølv vurdere kor ofte og kva tal som skal leverast.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Særskilde kontraktsvilkår

Hovudføremål: 

Hovudføremålet med dette kontraktsvilkåret er å danne datagrunnlag for måling av klimafotavtrykk i avtalen. Dataa kan brukast for å synleggjere miljøvinstar i avtalen, i kontraktsoppfølging, og som grunnlag for framtidige konkurransar.

Utforming av krav: 

I løpet av kontraktsperioden pliktar leverandøren å utarbeide statistikk for følgjande område, utan ekstra kostnad for oppdragsgjevar:

  • CO2-ekvivalentar per kilo produsert vare (CO2/kg)

Det skal vere mogleg å bryte dataa slik at avtaleforvaltar kan få overblikk over bestillingsmønstera til dei ulike einingane på avtalen. Statistikken skal sendast uoppfordra til oppdragsgjevar innan sette fristar og leverast X gonger i året. Første leveranse skal skje Y månader etter oppstart (oppdragsgjevar oppgjev sjølv).

Informasjon om kravet: 

Dette kravet bør brukast i kombinasjon med krav til produkt med særlege eigenskapar, som økologisk eller vegetar, og krav til sosialt ansvar. Dataa leverandøren leverer, kan/skal brukast til å følgje opp dei spesifikke krava du har stilt i konkurransegrunnlaget.

Vidare er datagrunnlaget nyttig for å synleggjere den strategiske verdien av avtalen overfor leiarar og nøkkelpersonar i verksemda di. Til dømes kan det brukast til å vise korleis oppdragsgjevar ligg an til å nå mål om X % forbruk av økologiske varer, eller mål om å redusere klimafotavtrykket ved å auke forbruk av vegetarmat.

Oppdragsgjevar må sjølv vurdere kor ofte og kva tal som skal leverast.

Det kan vere utfordrande for enkelte leverandørar å dokumentere og opplyse om klimafotavtrykket til varene sine. Dette vil seie at oppdragsgjevar bør gjennomføre marknadsundersøking og leverandørdialog i framkant. Slik dialog kan også avdekkje om det er enkelte av varene det er svært vanskeleg å kartleggje klimafotavtrykket av og som derfor kan utelatast frå kontraktsvilkåret.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 14. mar 2019, Sist endra: 31. Mai 2019