Universell utforming

Grupper: 
  • Leige av eigedom
Kategori: 
  • Universell utforming

Minimum

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at krava til universell utforming blir tekne vare på, for å gje auka brukstryggleik og brukskvalitet for både tilsette og besøkande.

Utforming av krav: 

Lokala skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift i publikumsareala/fellesareala. Moglegheit for trinnfri tilgjengelege til arbeidsareal skal skildrast, og skildring av dei tiltak som krevjast/er moglege der arbeidsgjevar må leggje til rette for medarbeidar med særlege behov.

Dokumentasjon av kravet: 

Spesifiserast i leveranseskildringa.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikkje alltid vere høveleg nivå når det gjeld universell utforming i eksisterande bygg (t.d. om ein heis har ein storleik noko under kravet, må behovet for utskifting vurderast i kvart tilfelle, det same gjeld behov for flytting av beteningspanel som står få cm for høgt).

Det skal stillast krav til publikumsareala ved minimumsnivå for å sikre tilkomst til møte i bygget for personar med nedsett rørsleevne. Kravet stillast til publikumsareal som tilkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjenge mellom desse.

Det er viktig å merke seg, at der ein arbeidsgjevar har ein tilsett som får særlege behov er arbeidsgjevar i høve til arbeidsmiljølova pliktig å leggje til rette arbeidsplassen for den tilsette.

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at krava til universell utforming blir tekne vare på, for å gje auka brukstryggleik og brukskvalitet for både tilsette og besøkande.

Utforming av krav: 

Lokala skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå gjeldande Teknisk forskrift.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikkje alltid vere høveleg nivå når det gjeld universell utforming i eksisterande bygg (t.d. om ein heis har ein storleik noko under kravet, må behovet for utskifting vurderast i kvart tilfelle, det same gjeld behov for flytting av beteningspanel som står få cm for høgt).

Det skal stillast krav til publikumsareala ved minimumsnivå for å sikre tilkomst til møte i bygget for personar med nedsett rørsleevne. Kravet stillast til publikumsareal som tilkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjenge mellom desse.

Det er viktig å merke seg, at der ein arbeidsgjevar har ein tilsett som får særlege behov er arbeidsgjevar i høve til arbeidsmiljølova pliktig å leggje til rette arbeidsplassen for den tilsette.

Avansert

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at krava til universell utforming blir tekne vare på, for å gje auka brukstryggleik og brukskvalitet for både tilsette og besøkande.

Utforming av krav: 

Lokala skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift. Publikumsareala skal i tillegg tilfredsstille NS 11001-1:2009 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS 11001-1:2018.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikkje alltid vere høveleg nivå når det gjeld universell utforming i eksisterande bygg (t.d. om ein heis har ein storleik noko under kravet, må behovet for utskifting vurderast i kvart tilfelle, det same gjeld behov for flytting av beteningspanel som står få cm for høgt).

Det skal stillast krav til publikumsareala ved minimumsnivå for å sikre tilkomst til møte i bygget for personar med nedsett rørsleevne. Kravet stillast til publikumsareal som tilkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjenge mellom desse.

Det er viktig å merke seg, at der ein arbeidsgjevar har ein tilsett som får særlege behov er arbeidsgjevar i høve til arbeidsmiljølova pliktig å leggje til rette arbeidsplassen for den tilsette.

Spydspiss

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Kriteriet skal sikre at krava til universell utforming blir tekne vare på, for å gje auka brukstryggleik og brukskvalitet for både tilsette og besøkande.

Utforming av krav: 

Lokala skal tilfredsstille krav i Teknisk forskrift og NS 11001-1:2018 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygg. Bygget skal leggjast til rette for at personar med nedsett rørsleevne skal ta seg ut til det fri ved eiga hjelp.

Dokumentasjon av kravet: 

Dokument som viser samsvar med kriterium frå NS 11001-1:2018.

Informasjon om kravet: 

Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikkje alltid vere høveleg nivå når det gjeld universell utforming i eksisterande bygg (t.d. om ein heis har ein storleik noko under kravet, må behovet for utskifting vurderast i kvart tilfelle, det same gjeld behov for flytting av beteningspanel som står få cm for høgt).

Det skal stillast krav til publikumsareala ved minimumsnivå for å sikre tilkomst til møte i bygget for personar med nedsett rørsleevne. Kravet stillast til publikumsareal som tilkomst til bygget, inngangsparti, resepsjon, møterom, kantine, hc-toalett og tilgjenge mellom desse.

Det er viktig å merke seg, at der ein arbeidsgjevar har ein tilsett som får særlege behov er arbeidsgjevar i høve til arbeidsmiljølova pliktig å leggje til rette arbeidsplassen for den tilsette.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 19. des 2018, Sist endra: 22. jan 2020