Utskifting av kritiske delar i nettbrett

Grupper: 
  • Nettbrett
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet er å oppnå lang levetid på IT-utstyr ved å gjere kritiske og utskiftbare delar tilgjengeleg og å gje oppdragsgjevaren instruksjonar på korleis dei kan bli skifta ut.

Utforming av krav: 

  1. Leverandør eller underleverandører til denne (produsentar) skal tilby steg-for-steg-instruksjoner som beskriv korleis kritiske delar, dvs. delar som inngår i tabellen nedanfor, kan bli bytta ut. Tabellen under er henta frå TCO Certified generasjon 8 punkt 6.2 Replaceable components. 
  2. Instruksjonere skal vere allment tilgjengelege på internett, med gratis tilgang.
  3. Delane som er gjevne opp i tabellen nedanfor skal minimum  
  • vere allment tilgjengeleg for kjøp (dei må ikkje vere identiske så lenge dei gjev minimum tilsvarande yting) 

eller 

  • kunne bli erstatta gjennom garanti- eller vedlikeholdsavtale (avhengig av hvilke kritisk del det gjeld) 

Kravet gjeld i 3 år etter levering av IT-utstyret.  

Kritiske delar i tabellen som ikkje inngår i IT-utstyret som anskaffa, treng ikkje gjerast tilgjengeleg. CPU (prosessor) som er limt fast, omfattast ikkje av kravet. 

IT-utstyrDelar (norsk)Delar (engelsk)
Nettbrett

Batteri

Display Panel/skjerm-montering

Ekstern/intern straumforsyning

Battery

Display Panel/Display assembly

External/Internal PSU

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal stadfeste at kravet oppfyllast. Seinast ved oppstart av kontrakten skal leverandøren vidareformidle nettsider med instruksjonar som viser korleis delane kan erstattast i IT-utstyret

Informasjon om kravet: 

Det å forlenge levetida til IT-utstyr er den mest effektive måten å redusere miljøpåverknaden på. Delar som ofte slitast ut eller blir utdaterte kan avgrense IT-utstyret si totale levetid om dei ikkje kan bytast ut. Ved å gjere desse kritiske utskiftbare delane tilgjenglege og gje brukaren klare instruksjonar om korleis ein byter dei, kan IT-eininga få lengre levetid. 

Kravet er del av TCO Certified generasjon 8 (6.2 Replaceable components). Målet er at min. 30 prosent av IT-utstyr på den internasjonale marknaden skal klare krava i sertifiseringa når ein ny generasjon vert lansert, så det fins fleire produsentar som oppfyll krava, og at man oppnår konkurranse i anskaffinga.   

TCO Certifieds product finder (sjå «Relaterte lenkjer») viser kor mange produkt som er sertifisert av TCO Certified innen produktkategoriar som PC-ar, skjermer og nettbrett, men IT-utstyr treng ikkje å vere sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.  

Når TCO Certified og andre tilsvarande type 1 miljømerkeordninger ikke blir foreslått som dokumentasjon på dette kravet, er det fordi for eks. TCO Certified krev at kravet skal oppfyllast i levetida på TCO-sertifikatet de utsteder, mens Difi krev at kravet skal gjelde 3 år fra og med levering av IT-utstyret til den offentlige oppdragsgjevaren. 

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 25. sep 2019, Sist endra: 25. sep 2019