Utskifting av kritiske delar i PC-ar og skjermar

Grupper: 
  • PC-ar og skjermar
Kategori: 
  • Forlenge levetid

Basis

Krav- og kriterietyper: 
  • Teknisk spesifikasjon (Kravspesifikasjon)

Hovudføremål: 

Føremålet er å oppnå lang levetid på IT-utstyr ved å gjere kritiske og utskiftbare delar tilgjengeleg og å gje oppdragsgjevaren instruksjonar på korleis dei kan bli skifta ut. 

Utforming av krav: 

  1. Leverandør, eller underleverandører til denne (produsentar) skal tilby steg-for-steg-instruksjoner som beskriv korleis kritiske delar, dvs. delar som inngår i tabellen nedanfor, kan bli bytta ut. Tabellen under er henta frå TCO Certified generasjon 8 punkt 6.2 Replaceable components. 
  2. Instruksjonene skal være allment tilgjengelege på Internett, med gratis tilgang.
  3. Delane som er gjevne opp i tabellen nedanfor skal minimum   
    1. vere allment tilgjengeleg for kjøp (dei må ikkje vere identiske så lenge dei gjev minimum tilsvarande yting), eller 
    2. kunne bli erstatta gjennom garanti- eller vedlikeholdsavtale (avhengig av hvilke kritisk del det gjeld) 

Kravet gjeld i 3 år etter levering av IT-utstyr.  

Kritiske delar i tabellen som ikkje inngår i IT-utstyret som blir anskaffa treng ikkje gjerast tilgjengeleg. CPU (prosessor) som er limt fast, er ikkje omfatta av kravet. 

IT-utstyrDeler (norsk)Deler (engelsk)
Berbar PC

Batteri

Display Panel/ skjerm-montering 

Lagring (SSD, HDD, RAM)  

Ekstern/intern straumforsyning 

Tastatur  

System/hovudkort 

Battery

Display Panel/Display assembly

Storage (SSD, HDD, RAM)

External/Internal PSU

Keyboard

System/motherboard

Stasjonær PC

Prosessor

Grafikkprosessor  

Ekstern/intern straumforsyning 

Lagring (SSD, HDD, ODD, RAM) 

System/hovudkort  

Central processing unit (CPU)

Graphics processing unit (GPU) (PCIe)

External/internal PSU 

Storage (SSD, HDD, ODD, RAM) 

System/motherboard

Skjerm

Tilkoplingskablar (inkl. HDMI-kablar)

Strømkablar

Ekstern straumforsyning

Connectivity cables (including HDMI cables)

Power cables

External PSU

 

Dokumentasjon av kravet: 

Leverandøren skal stadfeste at kravet oppfyllast. Seinast ved oppstart av kontakten skal leverandøren vidareformidle nettsider med instruksjonar som viser korleis delane kan erstattast i IT-utstyret. 

Informasjon om kravet: 

Det å forlenge levetida til IT-utstyr er den mest effektive måten å redusere miljøpåverknaden på. Delar som ofte slitast ut eller blir utdaterte kan avgrense IT-utstyret si totale levetid om dei ikkje kan bytast ut. Ved å gjere desse kritiske utskiftbare delane tilgjenglege og gje brukaren klare instruksjonar om korleis ein byter dei, kan IT-eininga få lengre levetid. 

Kravet er del av TCO Certified generasjon 8 (6.2 Replaceable components). Målet er at min. 30 prosent av IT-utstyr på den internasjonale marknaden skal klare krava i sertifiseringa når ein ny generasjon vert lansert, så det fins fleire produsentar som oppfyll krava, og at man oppnår konkurranse i anskaffinga.   

TCO Certifieds product finder (sjå «Relaterte lenkjer») viser kor mange produkt som er sertifisert av TCO Certified innen produktkategoriar som PC-ar, skjermer og nettbrett, men IT-utstyr treng ikkje å vere sertifisert av TCO Certified for å tilfredsstille kravet.  

Når TCO Certified og andre tilsvarande type 1 miljømerkeordninger ikke blir foreslått som dokumentasjon på dette kravet, er det fordi for eks. TCO Certified krev at kravet skal oppfyllast i levetida på TCO-sertifikatet de utsteder, mens Difi krev at kravet skal gjelde 3 år fra og med levering av IT-utstyret til den offentlige oppdragsgjevaren.

Relaterte lenkjer: 

Publisert: 25. sep 2019, Sist endra: 18. nov 2019